Over Miess.nl

Miess.nl is het platform waar u iemand kunt vinden voor diverse activiteiten waar u behoefte aan heeft om zo langer zelfstandig te kunnen blijven wonen maar ook om met de maatschappij mee te doen. Met Miess.nl kunt u uw eigen sociaal zorgnetwerk op bouwen en uw sociale zelfredzaamheid te bevorderen.
Vanuit de WMO moet u eerst zaken in hun eigen omgeving proberen te regelen. Maar als oudere, met al een kleiner sociaal leven, is dat best moeilijk. Miess.nl wilt u daar juist bij helpen en u in staat stellen uw eigen kringetje op te bouwen.

Waarom nu?

Vanaf 1 januari 2015 is het nieuwe woord in de zorg burgerkracht. Maar wat als je als oudere geen of beperkte eigen kring van mensen hebt om burgerkracht te kunnen invullen? Miess.nl wil ouderen in staat stellen meer regie te nemen over eigen informele zorgbehoefte. 

Vanaf 1 januari moeten mensen die een lichte vorm van zorg nodig hebben langer thuis blijven wonen van het kabinet. Daarbij wordt er fors bezuinigd. Het budget dat beschikbaar is zal met prioriteit worden aangewend aan zorg met een medisch karakter boven zorg met een niet-medisch karakter. Want voor die laatste zorg is de gedachte dat mensen op alternatieven in de eigen kring kunnen terugvallen. Maar wat als je als oudere geen of een beperkte eigen kring hebt? Hoe zorg je er dan voor dat je thuis kunt blijven wonen en dat je niet vereenzaamt? Dat je sociale contacten blijft houden? Dat je mee blijft doen in de maatschappij? Daarom is de website www.Miess.nl op 1 december jl gestart om ouderen en mensen die iets voor ouderen willen doen bij elkaar te brengen wat in korte tijd al eerste matches heeft opgeleverd.

Geen eigen kring of ver weg

Voorkomende situaties zijn dat de oudere geen kinderen heeft of ze wonen ver weg. Of de kinderen hebben zelf nog jonge kinderen of zijn druk met hun werk. Allemaal heel gebruikelijke situaties die er voor zorgen dat de oudere niet iedere dag een praatje heeft of even naar buiten gaat. Als oudere is het daarom belangrijk dat u uw eigen kringetje opbouwt van mensen die iets voor u doen of met wie u leuke dingen kunt doen.

Nieuwe vrijwilligers

Aan de andere kant horen we juist van veel mensen dat ze best in de buurt willen helpen maar dat er een drempel is om op iemand af te stappen met de vraag of iemand hulp of aandacht nodig heeft. Bovendien willen mensen graag actief zijn op een manier die bij deze tijd hoort. Zelf kunnen aangeven wat je wilt doen, voor hoeveel uur, in welke omgeving, vrijwillig of betaald maakt de drempel om iets voor een ander te doen veel lager.

Miess.nl is een aanvulling en bereikt nieuwe groepen

Miess.nl is een aanvulling op bestaande instanties en initiatieven. De gemeenten krijgen een steeds grotere rol in het goed invullen van hun verantwoordelijkheid dat iedere burger in staat moet worden gesteld mee te blijven doen in de maatschappij. Miess.nl draait nu een maand en het blijkt dat we in staat zijn om mensen te bereiken die de bestaande instanties en initiatieven niet bereiken. Miess.nl bereikt jonge ouderen die niet bij de gemeente aankloppen maar zich wel eenzaam voelen. De site bereikt ook kinderen van ouders die de zorg voor hun ouders willen delen. Ook aan de aanbiedende kant bereikt Miess.nl nieuwe vrijwilligers van 35 jaar of ouder.

Zelf regie kunnen nemen over de informele zorg en aandacht die je wilt, wordt nu mogelijk gemaakt met Miess.nl. Een initiatief waarmee aan het nieuwe woord burgerkracht invulling kan worden gegeven.

Ik hoop met Miess.nl een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan een actief en sociaal leven voor ouderen.

Heeft u vragen of opmerkingen? Ik hoor het graag.
U kunt mij bereiken op annemarie@miess.nl of op 06- 512 11 500.

Hartelijke groet,
Annemarie Gerritsma