Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden (AV) van Miess.nl, gevestigd te Berkhout en geregistreerd als activiteit van Miess B.V. bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56156839. De Algemene Voorwaarden zijn onder hetzelfde nummer bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd.

Door het bezoeken van de website en/of het aanmaken van een profiel, geeft de bezoeker/gebruiker aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Miess.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door Miess.nl zijn bekendgemaakt.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 1  Doelstelling

MIESS streeft ernaar ouderen in contact te laten komen met andere personen om samen een activiteit te ondernemen. Via de website van MIESS kan het contact worden gelegd. MIESS biedt zowel gratis als betaalde diensten aan.

Artikel 2  Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvrager: Aanvragers zijn mensen of instanties die iemand anders zoeken om een activiteit mee te ondernemen.

Aanbieder: Aanbieders zijn mensen of instanties die voor of met iemand anders een activiteit (betaald of vrijwillig) willen uitvoeren.

Gebruikers: Aanvrager en Aanbieder gezamenlijk.

MIESS: Miess B.V. en Miess.nl gezamenlijk.

Privacy Statement: Het op de website van Miess.nl opgenomen statement dat is gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens.

Tegoed: Pakket dat wordt gekocht en waar contactgegevens mee kunnen worden opgevraagd. Bij elke aanvraag, wordt het tegoed verminderd met 1 keer.

Artikel 3  Profiel/gegevens

3.1 Om als Gebruiker de website te kunnen gebruiken, dient de Gebruiker zich aan te melden. Bij aanmelding dient de Gebruiker een profiel aan te maken.

3.2 Aan het profiel worden – met het oog op de privacy – de volgende eisen gesteld:

- Personen onder de 18 jaar oud zijn uitgesloten van het gebruik van Miess.nl. Ter controle dient een scan van een geldig paspoort aan Miess.nl beschikbaar te worden gesteld op het eerste verzoek van Miess.nl.

- Het is niet toegestaan persoonlijke gegevens, waarmee gebruikers contact met elkaar kunnen opnemen (e-mailadres, postadres, telefoonnummer, enzovoort), in de vrije invoervelden in het profiel of mailbericht vanuit de Aanbieder naar de Aanvrager te vermelden.

- Foto’s en alle informatie, gegevens of bestanden, die onderdeel uitmaken van het profiel moeten van fatsoen getuigen en uitsluitend betrekking hebben op de Gebruiker zelf. De verantwoordelijkheid voor dergelijk materiaal berust bij de Gebruiker.

- Iedere Gebruiker garandeert dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct zijn en overeenkomen met de werkelijkheid.

- Indien Miess.nl in kennis wordt gesteld van onjuiste gegevens van Gebruikers, zullen deze gegevens worden geblokkeerd.

- Zonder nadere schriftelijke toestemming van derden mag de Gebruiker op geen enkele wijze (persoons)gegevens van derden op en/of via deze de website en/of profiel (doen) verstrekken en/of beschikbaar (doen) stellen.

3.3 Gebruikers gaan akkoord met een telefonische screening door Miess.nl. Aanbieders gaan akkoord met een controle op de Verklaring van goed Gedrag en de foto indien deze bij het profiel zijn bijgevoegd.

3.4 Miess.nl is niet verantwoordelijkheid voor onjuiste gegevens en kan de juistheid van gegevens niet garanderen.

3.5 Emailadres en wachtwoord zijn persoonlijk. De Gebruiker zal derde(n) geen toegang en/of toestemming verlenen tot gebruik hiervan. Miess.nl behoudt zich het recht voor het profiel op te heffen als een Gebruiker deze gegevens verspreidt of gebruikt op een manier die in strijd is met het doel van deze informatie.

3.6 Als de Gebruiker redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar inloggegevens of profiel door iemand anders worden gebruikt, moet hij/zij Miess.nl hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

3.7 De Gebruiker kan te allen tijde zijn/haar profiel bekijken en zo nodig via de website wijzigen of veranderen. Miess.nl behoudt zich het recht voor kleine wijzigingen (zoals het aanpassen van typefouten) in het profiel aan te passen teneinde de website er verzorgd uit te laten zien.

3.8 Iedere Gebruiker dient – indien daar door Miess.nl naar wordt gevraagd – aan te geven of het profiel nog up to date is.

3.9 De Gebruiker geeft toestemming voor het gebruik en de verwerking van zijn (persoons)gegevens door Miess B.V. ten behoeve van de uitvoering van de website. Hij stemt er daarnaast mee in dat bepaalde door hem/haar verstrekte (persoons)gegevens via de website ter beschikking worden gesteld. Ook stemt de Gebruiker ermee in dat de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens en/of reacties op anonieme basis gebruikt kunnen worden voor statistische doeleinden.

Artikel 4  Verplichtingen Gebruikers

4.1 Een Gebruiker mag onder geen beding (verboden gedragingen):

- de bankgegevens of creditcardgegevens van derden opgeven;

- belastend en aanstootgevend materiaal of materiaal dat anderszins in strijd is met de wet en/of de Algemene Voorwaarden toegankelijk maken of verspreiden;

- opmerkingen maken of inhoud verspreiden waarmee de rechten van anderen worden geschonden. Tevens is het niet toegestaan inhoud te posten die van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige aard is of die politiek of racistisch geweld kan uitlokken;

- bestanden toevoegen die een virus bevatten (geïnfecteerde software);

- e-mails onderscheppen of proberen deze te onderscheppen;

- in zijn/haar profiel betaalde servicenummers (met name 0900-nummers) of betaalde SMSnummers noemen;

- reclame voor andere contactportalen maken;

- kettingbrieven en/of massaberichten versturen;

- de website van Miess.nl gebruiken voor professionele of commerciële doeleinden, zoals bijvoorbeeld acquisitie, adverteren of het aanbieden van goederen;

-  de website van Miess.nl en de softwarecode van elementen waaruit de website van Miess.nl is opgebouwd, op welke manier dan ook wijzigen, kopiëren, dupliceren, verspreiden, overdragen, commercieel gebruiken en/of distribueren.

4.2 Het niet voldoen aan bovenstaande verplichtingen vormt een wanprestatie van de Gebruiker. Miess.nl behoudt zich het recht voor om bij schending van één of meer van de verplichtingen, onmiddellijk zonder nadere aankondiging het profiel van de betreffende Gebruiker definitief te verwijderen.

Artikel 5  Betaling

5.1 Een Aanvrager krijgt gratis inzage in de (deels) geanonimiseerde profielen van Aanbieders.

5.2 Om de contactgegevens te kunnen opvragen, moet een pakket worden gekocht. Er zijn diverse pakketten met bijbehorend Tegoed waaruit een keuze kan worden gemaakt. Nadat een pakket is gekozen en hiervoor is betaald, kan de Aanvrager direct via Miess.nl de contactgegevens opvragen en inzien. Er gaat dan 1 keer van het Tegoed van het gekozen pakket af. Op de persoonlijke pagina van de Aanvrager kan deze zien wat er is gekocht, hoeveel Tegoed er nog is en voor welke periode. De gekochte contactgegevens blijven toegankelijk voor de Aanvrager tenzij het profiel van de Aanbieder niet meer actief is op Miess.nl.

Artikel 6  Aansprakelijkheid  

6.1 MIESS is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of de onmogelijkheid van gebruik) van de website en/of de inhoud daarvan, noch voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of de onmogelijkheid van gebruik) en/of de inhoud van websites die op enigerlei wijze (in het bijzonder door middel van (hyper)(text)link(s) of metatag(s)) met de website zijn verbonden.

6.2 MIESS is ook niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van professionele derden die op enigerlei wijze via de website kunnen worden aangeboden.

6.3 MIESS is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enig handelen en/of nalaten van haar bezoekers en/of Gebruikers, waaronder begrepen de door hen via de website ter beschikking gestelde (persoons)gegevens, beoordelingen, mededelingen, reacties en/of andere materialen.

6.4 MIESS geeft geen garanties ten aanzien van reacties en/of waarderingen van bezoekers/Gebruikers.

6.5 MIESS kan geen succesvolle ‘match’ garanderen. Om die reden erkent MIESS geen aansprakelijkheid indien er geen contact tot stand komt.

6.6 MIESS is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie via de website, daaronder begrepen — maar niet beperkt tot — schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping en/of bewerking van elektronische berichten door derden of door programmatuur/ apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

6.7 MIESS kan koppelingen vermelden naar andere websites of naar andere bronnen op Internet. Omdat MIESS geen controle heeft over deze externe sites en bronnen, erkent MIESS geen aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid ervan, en evenmin voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of enig ander onderdeel op of van deze externe sites of bronnen. Alle problemen die betrekking hebben op een koppeling, moeten worden gemeld bij de beheerder of de webmaster van de desbetreffende site.

6.8 Het behoort niet tot MIESS haar activiteiten om ontmoetingen te organiseren of om een elektronische communicatieservice aan het publiek aan te bieden. Dientengevolge heeft MIESS geen wettelijke verplichting om de identiteit van Gebruikers vast te stellen wanneer zij op de website van MIESS komen of om toezicht te houden op het geplaatste profiel van de Gebruikers. Omdat MIESS technisch niet in staat is om dergelijke diensten te leveren, garandeert MIESS niet dat zij de identiteit van Gebruikers zal vaststellen of dat zij het door de Gebruikers, onder hun eigen verantwoordelijkheid geplaatste profiel, zal wijzigen.

6.9 MIESS zal het gebruik van de VOG (Verklaring omtrent het gedrag) op haar site stimuleren evenals andere vormen van goed gedrag. Tevens behoudt MIESS zich het recht voor steekproefsgewijs contact op te nemen met Gebruikers teneinde de juistheid van de gegevens te controleren.

6.10 Het is noodzakelijk dat een Gebruiker bepaalde voorzorgsmaatregelen neemt wanneer hij/zij afspreekt om een andere Gebruiker te ontmoeten. MIESS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontmoetingen tussen Gebruikers op de MIESS-website of voor ontmoetingen die voortvloeien uit het gebruik van de MIESS-website. Het gebruik van de informatie op de website en eventuele beslissingen die de Gebruiker op basis van die informatie neemt zijn voor diens eigen rekening en risico en verantwoordelijkheid. MIESS wijst in dit verband op het bestaan van een vrijwilligersverzekering. Bij een eerste afspraak is het raadzaam om iemand in de omgeving daarover te informeren en om af te spreken in een openbare gelegenheid (café, restaurant, theater etc.) of om ervoor te zorgen dat iemand anders bij een afspraak thuis of in een instelling aanwezig is.

Artikel 7  Vrijwaring

De Gebruiker verplicht zich ertoe MIESS schadeloos te stellen bij klachten, schade, verlies of claims van welke aard dan ook, die door zijn aanmelding en/of deelname zouden kunnen ontstaan. In het bijzonder verplicht de Gebruiker zich ertoe MIESS te vrijwaren van aansprakelijkheid en van alle verplichtingen, kosten en aanspraken van welke aard dan ook waarmee MIESS wordt geconfronteerd als gevolg van ontoelaatbare gedragingen van de Gebruiker, zoals bijvoorbeeld laster, belediging, schending van persoonlijkheidsrechten, het gebruik door derden van het profiel, schending van intellectueel eigendom of andere rechten van derden of het uitvallen van diensten.

Artikel 8  Afmelden, automatische beëindiging of uitschrijving

8.1 De Gebruiker kan zich op elk tijdstip afmelden (profiel uitzetten). Afmelding kan de Gebruiker eenvoudig op zijn persoonlijke profielpagina aangeven.

8.2 Afmelden kan ook door een e-mail te sturen naar info@miess.nl. In dat geval zal Miess.nl het profiel deactiveren. Ten behoeve van een eenduidige verificatie en om misbruik tegen te gaan, dient de Gebruiker bij de afmelding zijn/haar emailadres evenals zijn/haar wachtwoord te vermelden. De Gebruiker ontvangt een bevestiging van de afmelding.

8.3 De Gebruiker ziet bij afmelding op zijn persoonlijke profielpagina direct zijn profiel wit/grijs worden. Het profiel is niet langer zichtbaar voor andere Gebruikers.

8.4 Wanneer de Gebruiker zijn gegevens weer wil activeren dan kan dit eenvoudig via de persoonlijke profielpagina of door een email te sturen naar info@miess.nl.

8.5 Wil de Gebruiker dat zijn gegevens volledig worden verwijderd, dan dient hij/zij dit in een mailbericht aan te geven en deze te sturen naar info@miess.nl. Dan worden zijn/haar gegevens definitief verwijderd.

8.6 Het kunnen opvragen van de contactgegevens door een Aanvrager vervalt automatisch na verbruik van het Tegoed en/of na verloop van de periode die hoort bij het gekozen pakket. Een (eventueel) Tegoed dat bij afmelding resteert, wordt niet vergoed.

8.7 Miess.nl kan Gebruikers uitschrijven, wanneer blijkt dat zij onjuiste gegevens hebben verstrekt, wanneer zij in strijd handelen met de Algemene Voorwaarden of het Privacy Statement, wanneer zij twee keer niet zijn verschenen op een afspraak met de andere Gebruiker of wanneer zij twee keer slechte feedback hebben gekregen en Miess.nl de Gebruiker eerder zonder resultaat gesommeerd heeft zich overeenkomstig de gestelde verplichtingen te gedragen.

8.8 In bepaalde spoedeisende of ernstige gevallen, is een waarschuwing zoals in het vorige lid bedoeld, niet vereist.

Artikel 9  Functioneren van de MIESS-website

9.1 Om de diensten van Miess.nl volledig te kunnen gebruiken, dient de Gebruiker de nieuwste (browser)technologieën te gebruiken c.q. het gebruik ervan op de computer mogelijk te maken (bijvoorbeeld de activering van Javascript, Cookies). Bij het gebruik van oudere of niet algemeen bekende technologieën kan het voorkomen, dat de Gebruiker slechts beperkt gebruik kan maken van de diensten van Miess.nl.

9.2 De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de middelen (computer, software, telecommunicatiesystemen, etc.) waarmee toegang tot de website wordt verkregen.

9.3 De Gebruiker dient te beschikken over kennis van de hardware en software die vereist is voor het werken met internet en dient te erkennen dat de eigenschappen en beperkingen van het Internet het niet mogelijk maken om garanties te geven omtrent de veiligheid, beschikbaarheid en integriteit van gegevensverwerking via het internet.

9.4 Miess.nl garandeert niet dat haar website bruikbaar zal zijn indien de Internet service provider van de Gebruiker niet in staat is de website op correcte wijze aan te bieden. MIESS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet functioneren, het niet beschikbaar zijn of andersoortige problemen met betrekking tot het gebruik van de website van Miess.nl als gevolg van fouten in de software, problemen van de Internet service provider, problemen op het netwerk of elke andere reden welke buiten de invloedssfeer van MIESS ligt.

9.5 MIESS garandeert niet dat de website en de informatie daarop altijd beschikbaar is en/of correct functioneert. Tevens garandeert MIESS niet dat de servers waarop de website beschikbaar wordt gesteld vrij zijn van virussen, storingen of andere schadelijke elementen. MIESS sluit iedere aansprakelijkheid die hiermee verband houdt of hiervan het gevolg is uit. MIESS doet al hetgeen redelijkerwijs vereist is om storingen op de website zo spoedig mogelijk op te heffen voor zover deze storingen niet aan derden te wijten zijn. MIESS garandeert ook niet dat dergelijke fouten en/of gebreken op de website zullen worden hersteld, dan wel dat virussen zullen worden verholpen.

9.6 Om deze reden garandeert MIESS niet dat de website zal functioneren zonder onderbrekingen of fouten. Het functioneren van de site kan in het bijzonder tijdelijk worden onderbroken voor onderhoud, updates of technische verbeteringen of om te werken aan verbetering van de inhoud en/of presentatie. Indien mogelijk, zal MIESS haar Gebruikers vooraf informeren over onderhoudswerkzaamheden of updates.

9.7 Wanneer men de website van Miess.nl met een MAC gebruikt, kan uitsluitend de browser Mozilla Firefox worden gebruikt. MIESS garandeert geen optimaal functioneren met de browsers SAFARI of OPERA.

9.8 Om alle functies van Miess.nl te kunnen gebruiken, moet een Gebruiker beschikken over geüpdate versies van de programma’s Adobe Flash (dat kan worden gedownload op www.adobe.com).

9.9 MIESS kan niet garanderen dat de website goed zal werken als de Gebruiker een programma voor het onderdrukken van popups activeert. Een dergelijk programma moet worden uitgeschakeld voordat gebruik wordt gemaakt van de website.

9.10 Gebruikers van AOL kunnen problemen ondervinden bij het correct uitvoeren van Miess.nl ten gevolge van de specifieke instellingen van deze internet browser. Hetzelfde geldt, indien van toepassing, voor het gebruik van smartphone applicaties die door de Gebruiker rechtstreeks bij de leverancier van de applicatie zijn gedownload.

Artikel 10  Persoonsgegevens/privacy

10.1 MIESS neemt bij het uitvoeren van haar dienstverlening de wettelijke bepalingen  inzake gegevensbescherming (Wet Bescherming persoonsgegevens) in acht.

10.2 Informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens is opgenomen in het Privacy Statement van Miess.nl.

10.3 Persoonlijke gegevens, anders dan het profiel, die een Gebruiker bij de registratie verstrekt, zijn niet toegankelijk voor derden: ze worden niet doorgegeven, verkocht of uitgewisseld.

Artikel 11  Rechten van intellectuele eigendom

De website en alle via de website door MIESS ter beschikking gestelde informatie, inhoud, gegevens, databanken, afbeeldingen, koppelingen, teksten, bestanden, html-codes software, productnamen, bedrijfsnamen, merken, logo’s en handelsnamen bevatten gegevens, bestanden, programma’s en/of andere materialen waarvan de rechten van intellectuele eigendom toebehoren aan MIESS en/of derden.

Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen, en andere rechten van intellectuele eigendom, die in verband staan met de website.

Artikel 12  Klachten

Klachten over de website en/of over andere Gebruikers kunt u aan Miess.nl kenbaar maken via info@miess.nl. Miess.nl zal de klacht zorgvuldig behandelen en zal zoveel mogelijk hoor en wederhoor toepassen. Klachten (indien gegrond) kunnen leiden tot verwijdering van het profiel.

Artikel 13  Toepasselijk recht

Op de verhouding tussen MIESS en Gebruikers is Nederlands recht toepasselijk. Alle eventuele geschillen dienen voorgelegd te worden aan de daartoe bevoegde rechter in Haarlem.